برنامه ضیافت تحت عنوان: تلاشهای بهائیان برای برابری زنان و مردان + خبرنامه آذرماه