برنامه ضیافت تحت عنوان: استقامت سازنده برای تدفین متصاعدین بهایی به همراه خبرنامه