پروگرام بزرگداشت عید نوروز، برنامه ضیافت + خبرنامه اسفندماه