برنامه ضیافت با عنوان ثمره وجود + خبرنامه مردادماه