ستارۀ قطبی این سفینۀ مقدّس، عهد و میثاق حضرت بهاءالله است