عباد از برای اصلاح و الفت و اتحاد از عدم به وجود آمدند