دوست يکتا پديدار مي گويد آنچه را که رستگاری در آنست