برنامه ضیافت با عنوان: تعمق در بحر وسیع امر اعظم + خبرنامه بهمن ماه