برنامه ضیافت:‌ عناصر سازنده یک نظم اجتماعی پایدار + خبرنامه دی و بهمن ماه