برنامه ضیافت: تأملی بر پیام ۲۲اکتبر ۲۰۲۳ + خبرنامه آذر و دی ماه