برنامه ضیافت با عنوان: شب و روز بکوشیم تا ... + خبرنامه مهرماه