تقلیب روحانی عالم و رشد معنوی بنی‌آدم مستلزم زمان و فداکاری است