يقين است که عالم روشن خواهد شد امّا شرطش عمل بوصايا و نصايح جمال ابهی است