مجموعه جدید «حیات بهائی»

مجموعه ای از نصوص مبارکه
و ترجمه از دستخط های صادره توسط و یا از طرف
حضرت ولی امرالله و بیت العدل اعظم الهی

تهیه و تنظیم: دایرۀ مطالعه نصوص و الواح بیت العدل اعظم الهی

(از مرکز جهانی بهائی)
مارس 2008

«ملاحظه نمایید چون اتّحاد و اتّفاق در میان خاندانی واقع شود چه قدر امور سهل و آسان گردد و چه قدر ترقّی و علوّیّت حاصل شود امور منتظم گردد و راحت و آسایش میّسر شود خاندان محفوظ ماند مقام محفوظ شود سبب غبطۀ عموم گردد و روز به روز بر علوّیّت و عزّت ابدیّه بیفزاید»
حضرت عبدالبهاء

Bahai Life Cover Letter.pdf60.47 کیلوبایت
دسته بندی