در این کور اعظم نسائی قیام نمایند که غبطۀ مردان گردند