امروز انسان کسی است که بخدمت جميع من علی الارض قيام نمايد