بايد از عموم احزاب در کنار بود و افکار، در آنچه سبب عزت ابديۀ انسانست به کار برد