اگراشتعال نار محبة الله خواهیم باید به تلاوت آیات و مناجات و مطالعۀ آثار بپردازیم