الیوم باید هر فردی از افراد احبای الهی فکر خویش را حصر در تبلیغ نماید