برنامه ضیافت تحت عنوان: نقشۀ الهی راهی برای نجات عالم + خبرنامه خردادماه