برنامه ضیافت تحت عنوان: حفظ و صیانت + خبرنامه آبان ماه