برنامه ضیافت با عنوان:برمقر اطمینان ساکن باشیم + خبرنامه مهر و آبان