مخالفت با امر الهی امکاناتی برای پیشرفت آن فراهم می سازد