بلایا سبب ظهورکمالات ابرار است

یاران روحانی الله ابهی
جای سرور و شادمانیست که از این پس میتوانیم در هر ماه  خبرنامه ای مشتمل بر اخبار جوامع بهائی دور ونزدیک دراختیار داشته باشیم و از همین رو بخش جدید "اخبار و بشارات" به پروگرام ضیافت اضافه میگردد.متمنی است طریقی اتخاذ فرمائید و با مشورت با عزیزان ، روشی را برگزینید که این مجموعه به سمع و نظرعموم احباء برسد.به عنوان مثال میتوان هر بار یکی از عزیزان جمع قبل از برگزاری ضیافت این مجموعه را مطالعه نموده و خلاصه آن را به اطلاع جمع برساند و یا هر روش دیگری که مورد نظر قرار میگیرد.
شایان ذکر است که اجراء این بخش خللی دراجراء قسمتهای دیگر علی الخصوص بخش شور و مشورت ایجاد نخواهد نمود..

جانتان خوش باد

دسته بندی برنامه