استقامت سازنده در مقابل تضییقات حاصله از جهل و نادانی