خلق را به هدایت کبری دعوت کنید تا علت تقرّب الی الله شود