برنامه نیایش با موضوع روز جهانی داوطلبان برای توسعه اقتصادی و اجتماعی